ประวัติและที่มาของภาควิชา

เขียนโดย somsud on . กระทู้ถูกตั้งใน เกี่ยวกับภาควิชา


 

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

 

1.ประวัติและความเป็นมา

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510 เป็นภาควิชาในลำดับที่ 3 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ซึ่งเป็นสาขาที่นำความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในงานด้านการเกษตร ได้แก่ ด้านวิศวกรรมดินและน้ำ ซึ่งเกี่ยวกับการชลประทาน การระบายน้ำ และการหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ด้านโครงสร้างอาคารการเกษตร เช่น การออกแบบไซโลอาหารสัตว์และเมล็ดพืช ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรโดยเน้นเครื่องทุ่นแรงในการเกษตร เครื่องจักรกลการผลิต และการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตร ตลอดจนเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ในช่วงแรกภาควิชาฯมีคณาจารย์ ได้แก่ อาจารย์ สมศักดิ์ วีรวนิชชัย อาจารย์ฉลอง เกิดพิทักษ์ อาจารย์สัจจะ เสถะบุตร และอาจารย์สมชาย ปกรณโรดม และได้เชิญอาจารย์จากหน่วยงานภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษ โดยมีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาช่วยในก่อตั้งและช่วยในการจัดการเรียนการสอน

พ.ศ. 2509-12 : Prof. Donald C. Slack จาก The University of Arizona, USA

พ.ศ. 2510-12: 1) Prof. H.H. Lapp  จาก The University of   Manitoba ประเทศ แคนาดา

 2) Mr. Occar Tonn  และ Mr. Jack   Patnum เทคนิเชียน จาก The University of   Manitoba   ประเทศ แคนาดา

            พ.ศ. 2515-17 : Prof. Townsend จาก The University of   Manitoba ประเทศ แคนาดา

                          Ae1971 resize          scan0004 resize          Picture1-ae resize

พ.ศ.2537 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรได้ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็น 2 กลุ่มวิชาชีพ คือ กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมดินและน้ำ และ กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อให้งานด้านวิศวกรรมเกษตรครอบคลุมและเจาะลึกในแต่ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้นักศึกษาเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งได้ตามประกาศหลักเกณฑ์การเลือกสาขาของภาควิชาฯ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ในชั้นปีที่สอง

          กลุ่มวิชาชีพวิชาวิศวกรรมดินและน้ำ: มุ่งเน้นที่ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำ เช่น การบำรุงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน การป้องกันดินเสื่อมโทรมพังทลาย การป้องกันน้ำท่วมและน้ำคุณภาพต่ำ เช่น น้ำเค็ม น้ำเสีย การหาแหล่งน้ำสะอาด การชลประทาน ระบบประปาและน้ำเสียในไร่นาและชนบท ความสามารถเหล่านี้ได้มาจากความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน เช่น วิชาชลศาสตร์ อุทกวิทยา โครงสร้างอาคาร สารสนเทศและการรับรู้ระยะไกล รวมทั้งวิชาวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์ เช่น การชลประทานและการระบายน้ำ การจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำเป็นต้น นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทฤษฎี และได้ฝึกปฏิบัติด้วย

กลุ่มวิชาชีพวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรมุ่งเน้นการศึกษาคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของของแข็งและของวัสดุเกษตร เครื่องจักรกลเกษตรชนิดต่างๆ การวิเคราะห์และออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรการควบคุม การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อน กระบวนการผลิตเกษตร การเก็บรักษาโดยควบคุมอุณหภูมิและพลังงานในระบบการผลิต การออกแบบโครงสร้างทางการเกษตร หลักสูตรมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

.ศ. 2555 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรได้ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยได้ปรับปรุงชื่อ สาขาวิชาวิศวกรรมดินและน้ำ เป็น สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ โดยได้เพิ่มรายวิชาทางด้านแหล่งน้ำ การชลประทาน และการบริหารและการจัดการเพิ่มขึ้น เพื่อให้บัณฑิตที่ผลิตได้มีความรู้ และสามารถสามารถทำงานด้านนี้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่วน กลุ่มวิชาชีพวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ยังคงชื่อเดิม

กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ: มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรมทางด้านอุทกวิทยา กลศาสตร์ของไหล ชลศาสตร์ แหล่งน้ำ ชลประทานและดิน เพื่อการพัฒนา จัดหา และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และปัญหาอุทกภัยของประเทศ นอกจากนั้นบัณฑิตในกลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ยังมีความสามารถประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา ทางด้านการออกแบบและควบคุมงาน และต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ และต่อสังคม รวมทั้งเป็นผู้ยึดมั่นในจริยธรรม และจรรยาบรรณอันดีงามแห่งวิชาชีพ

 

หลักสูตรระดับปริญญาโท :

.ศ. 2532 : เปิดสอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เป็นสาขาที่มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร อย่างชำนาญและมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในกลศาสตร์ของเครื่องจักรกลเกษตร การออกแบบ สร้างทดสอบและประเมินผลเครื่องจักรกลเกษตร วิทยาการการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว อุตสาหกรรมการเกษตร-อาหาร เทคโนโลยีที่เหมาะสมทันสมัย และการจัดการการใช้เครื่องจักรกลเกษตรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้รวมถึงความสามารถเผยแพร่ความรู้ทางด้านเครื่องจักรกลเกษตรให้แก่บุคลากรในวิชาชีพ และบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจนถูกต้องและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

.ศ. 2542 :เปิดสอน สาขาวิชาวิศวกรรมดินและน้ำ เป็นสาขาที่มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในสาขาดินและน้ำอย่างชำนาญและมีประสิทธิภาพ นักศึกษามีความสามารถในการวิจัยและประยุกต์ความรู้ด้านชลศาสตร์   ปฐพีฟิสิกส์   การจัดการแหล่งน้ำ การชลประทาน การระบายน้ำ และ GIS เพื่อนำไปแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดินและน้ำและจัดการทางด้านดินและน้ำให้ได้ประโยชน์มากที่สุด หลักสูตรนี้ต้องทำวิทยานิพนธ์

.ศ. 2549: เปิดสอน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร เป็นสาขาที่มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานใน กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมดินและน้ำ และกลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อย่างชำนาญและมีประสิทธิภาพ นักศึกษามีความสามารถในการวิจัยและประยุกต์ความรู้ในแต่ละด้านได้เป็นอย่างดี หลักสูตรนี้ต้องทำวิทยานิพนธ์  

พ.ศ. 2555:เปิดสอน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรเป็นสาขาที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึก หลักการและทฤษฎีใน กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และกลุ่มวิชาชีพวิชาวิศวกรรมดินและน้ำ ให้มีความสามารถในการทำวิจัย หรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้ โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นำมาประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่ หรือวิธีการปฏิบัติงานใหม่ในสาขาวิชาได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก :

พ.ศ. 2546: เปิดสอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร: มุ่งเน้นการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรและวิธีการเพื่อแก้ปัญหาในขั้นตอนการผลิต การเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว อุตสาหกรรมการเกษตร-อาหาร และสามารถดำเนินการวิจัยในเชิงลึกเพื่อสร้างผลงานที่สามารถพัฒนาการเกษตรของประเทศได้อย่างโดดเด่นและมีประสิทธิผล

พ.ศ. 2555:เปิดสอน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร: เป็นสาขาที่มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึก หลักการและทฤษฎีในสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และสาขาวิศวกรรมดินและน้ำ ให้มีความสามารถในการทำวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้ โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นำมาประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีการปฏิบัติงานใหม่ในสาขาได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

เขียนโดย Administrator on . กระทู้ถูกตั้งใน เกี่ยวกับภาควิชา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์:เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมเกษตรชั้นนำของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ

 

พันธกิจ: มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คิดเป็น ทำได้ มีคุณธรรม ก้าวทันโลกและเทคโนโลยี วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและความต้องการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ และนานาชาติ