เรามี 67 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบฟอร์มใบลา

>>  แบบฟอร์มใบลาป่วยลาคลอดบุตรลากิจส่วนตัว

>>  แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

>>  แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท

>>  แบบรายงานการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยในระหว่างอุปสมบท

>>  แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา

>>  แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ

 

 

 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

>>  แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองรายได้

>>  แบบฟอร์มการมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล

 

แบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่ง

>>  การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

>>  การเสนอขอตำแหน่งชำนาญการ

 

แบบฟอร์มขอปรับ/ เปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ

>>  แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง...........(จากระดับ 1 เป็นระดับ 2 หรือจากระดับ 2 เป็นระดับ 3 หรือจากระดับ 3 เป็นระดับ 4)

>>  แบบประเมินผลงานและประเมินบุคคล (หมายเหตุ: หน่วยการเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำเอกสาร)

 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับลาศึกษา

>>  แบบขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

>>  แบบขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ

>>  แบบขออนุมัติไปศึกษา ฝึกอบรม

>>  แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ

>>  แบบขอปรับวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ

>>  แบบขอปรับวุฒิการศึกษาภายในประเทศ

 

แบบฟอร์มคำขอมีบัตร

>>  แบบคำขอมีบัตรข้าราชการ

>>  แบบคำขอมีบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย

>>  แบบคำขอมีบัตรลูกจ้างประจำ

>>  แบบคำขอมีบัตรลูกจ้างชั่วคราว

 

แบบฟอร์มการประเมินผลงาน

>>  แบบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio: PF)

>>  เอกสารแสดงภาระงาน (Position Description: PD) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

 

 

แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ผู้เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

          >> สัญญาจ้าง ประเภทบริหาร
          >> ข้อกำหนดการจ้างบริหาร
          >> สัญญาจ้าง วิชาการและสนับสนุน
          >> ข้อกำหนดการจ้างวิชาการ
          >> ข้อกำหนดการจ้างสนับสนุน
          >> แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกัน
          >> สัญญาจ้างลูกจ้าง
          >> ข้อกำหนดการจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประภทวิชาการ
          >> ข้อกำหนดการจ้างสนับสนุน ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

 

 

หน่วยงาน