EN NEWS
Tools
แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา 20:15 น.

ประวัติความเป็นมา
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตวิศวกรที่มีทักษะและมีความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีเนื้อที่และประชากรประมาณหนึ่งในสามของประเทศ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาน้อยที่สุด คำบรรยายที่ดีที่สุดเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปรากฎในคำกล่าวของอดีตนายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2504-2509 ดังนี้ "... ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งทั้งในทางเศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ." 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตวิศวกรที่มีทักษะและมีความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีเนื้อที่และประชากรประมาณหนึ่งในสามของประเทศ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาน้อยที่สุด คำบรรยายที่ดีที่สุดเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปรากฎในคำกล่าวของอดีตนายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2504-2509 ดังนี้ "... ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งทั้งในทางเศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ."


ภูมิภาคนี้มีปัญหาที่สำคัญยิ่งสองประการคือการคมนาคมที่ไม่เพียงพอ และการขาดแคลนน้ำ โดยทั่วไปน้ำจะท่วมในฤดูฝนและไม่มีน้ำในฤดูร้อน สิ่งเหล่านี้คือสาเหตุของความล้มเหลวของการผลิตข้าว และพืชผลทางการเกษตร อื่นๆ........"

เป้าหมายของแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือการยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรให้เทียบเคียงกับภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะสวัสดิการด้านต่างๆ เป็นเป้าหมายแรก และความผาสุกของประชากรคือเป้าหมายต่อมา เน้นการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อความมั่นคง และความก้าวหน้าของภูมิภาคในอนาคต ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีวิศวกรที่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิภาค และความรู้ทางด้านวิศวกรรมที่ดี เพื่อที่จะพัฒนาภูมิภาคนี้ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว จะต้องมีการผลิตวิศวกรให้เพียงพอ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำหน้าที่นี้ตลอดมา นับตั้งแต่ได้เริ่มจัดตั้งขึ้น
พ.ศ. 2507 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมวิชาวิศวกรรมโยธา และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
พ.ศ. 2512 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
พ.ศ. 2514 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
พ.ศ. 2518 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
พ.ศ. 2526 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2527 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเคมี
พ.ศ. 2533 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งเน้นภาระกิจหลัก 3 ประการดังนี้
1. การเรียนการสอน ( การผลิตบัณฑิต)
2. การวิจัย
3. การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

 
© : คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง  จ. ขอนแก่น  40002 โทรศัทพ์ 043-362145-6 โทรสาร 043-362087,043-362142