EN NEWS
Tools
เกณฑ์การคิดคะแนน และพิจารณารางวัลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา ประจำปี 2554
วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:27 น.

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 14 – 18 พฤษภาคม 2555 นั้น เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในระดับภาควิชา ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการตามนโยบายของคณะ สำนักประกันคุณภาพ จึงได้กำหนดเกณฑ์การคิดคะแนน และเกณฑ์การพิจารณารางวัล การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 ดังรายละเอียด

 

เกณฑ์การคิดคะแนน และเกณฑ์การพิจารณารางวัล

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554

 

 1. 1.เกณฑ์การคิดคะแนน

 

ค่าน้ำหนักคะแนนของตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ

องค์ประกอบ

จำนวนตัวชี้วัด

ทั้งหมด

จำนวนตัวชี้วัด

ที่คิดคะแนน

ค่า

น้ำหนัก

ค่าเป้าหมายเฉลี่ย

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

16

13

50

4.12

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

1

0

0

0

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

8

8

30

5

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

3

3

10

4.67

องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1

1

3

4

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

1

1

4

4

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

1

1

3

5

รวม

31

27

100

 

ค่าเป้าหมายเฉลี่ย

 

 

 

4.45

 

 1. 2.เกณฑ์การพิจารณารางวัล

 

2.1 รางวัลสำหรับภาควิชาที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีเด่น

ระดับคุณภาพ :

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

4.56 – 5.00

ดีเด่น

4.45 - 4.55

ดี

4.25 - 4.44

พอใช้

0.00 - 4.24

ควรปรับปรุง

 

2.2   รางวัลสำหรับภาควิชาที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ

 

เงื่อนไขการพิจารณา :

(1)     คะแนนตัวชี้วัดทุกตัวที่พิจารณาต้องมีค่าไม่ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย และ

(2)     คะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่พิจารณาต้องมีค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับภาควิชาอื่น

 

2.2.1         รางวัลสำหรับภาควิชาที่มีผลงานโดดเด่นด้านอาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง หรือได้รับรางวัลทางวิชาการหรือวิชาชีพ ในระดับชาติและนานาชาติ

 • จำนวนผลงานวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือนานาชาติ (ENQA 2.19(20))
 • ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ (ENQA 2.20(21))
 • ร้อยละของรางวัลจากผลงานวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ (ENQA 7.05(47))

 

2.2.2         รางวัลสำหรับภาควิชาที่มีผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นสากล

 • จำนวนนักศึกษานานาชาติ (ENQA 2.13(14))
 • จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ (ENQA 2.14(15))
 • จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (ENQA 2.15(16))
 • จำนวนอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มาเยือนจากต่างประเทศ (ENQA 2.16(17))
 • ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับเชิญไปโดยสถาบันต่างประเทศ (ENQA 2.17(18))
  • ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ (ENQA 4.08(33))

 

2.2.3         รางวัลสำหรับภาควิชาที่มีผลงานโดดเด่นด้านการผลิตผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ

 • ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

(ENQA 2.11(12))

 • ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

(ENQA 2.12(13))

 • งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ENQA 4.04(29))
 • งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ (ENQA 4.05(30))
 • ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (ENQA 4.06(31))
 • งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (ENQA 4.07(32))
 
© : คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง  จ. ขอนแก่น  40002 โทรศัทพ์ 043-362145-6 โทรสาร 043-362087,043-362142