EN NEWS
Tools
วิศวฯ จับมือบริษัท ฟินิคซฯ พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กระดาษให้ก้าวหน้า
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2012 เวลา 13:22 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ บริษัท ฟินิคซฯ หวังพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกระดาษให้ก้าวหน้า และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

 

      เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ณ ห้องไอยรา ชั้น 1 โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการนครั้งนี้ มีผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์  รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.ดร.สุนันทา กิ่งไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ด้าน บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ (มหาชน) ในเอสซีจี เปเปอร์ นายอำนวย ผลพืช กรรมการผู้จัดการ นายเจษฎา แซ่เหลียง ผู้อำนวยการโรงงาน 

 

        รศ.ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและบริษัทธุรกิจเอกชนนี้ ทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์ความรู้ การพัฒนาระบบและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Supply Chain อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ การผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกิจกรรมที่เชื่อมโยง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศ ซึ่งการลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ประกอบด้วย 

 

       1. ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับบริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)

 

       2. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กร

 

       3. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ การพัฒนาด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล การพัฒนาและวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม และโครงการเรียนรู้แบบบูรณาการ (CK-Paper) 

 

        สาระสำคัญในข้อตกลงความร่วมมือ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะสนับสนุนงานด้านวิชาการและงานวิจัย ด้านกำลังพลนักศึกษา อาจารย์ สถานที่ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อตกลงความร่วมมือ ตลอดจนผลงานอันเกิดจากการศึกษา วิจัย และการสร้างองค์ความรู้ ด้านบริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) จะส่งเสริมสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการฝึกงาน ฝึกอบรม สนับสนุนด้านการศึกษาดูงานภาคสนาม สนับสนุนด้านสถานที่และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สนับสนุนโครงการวิจัย 

 

        อาจารย์นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำเสนอโครงการวิจัย ภายใต้บันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการ

 

    1. ผศ.ดร.สุธาสินี  เนรมิตตกพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี และ อ.ดร.นวภัค  เอื้ออนันต์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้นำเสนอโครงการ CK-Paper ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการทำงานจากการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ทำให้พนักงานบริษัทที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ปรับทัศนคติ ฝึกฝนจิตใจ เชาว์ปัญญา มีการเรียนรู้อยู่เสมอ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มสูงขึ้น 

 

       2. ผศ.ดร.ดารณี  หอมดี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้นำเสนอโครงการพัฒนาการตรวจสอบการเข้าออกของโรงงาน ซึ่งเป็นโครงการภายใน CK-Paper ทำให้สามารถลดเวลาในการเก็บข้อมูล และเรียกใช้ข้อมูล ทำให้การเก็บข้อมูลในการเข้าออกโรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินโครงการ 

 

     3. รศ.ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ ได้นำเสนอวิจัย CSR ร่วมกับชุมชน เช่น การเลี้ยงปลาจากน้ำทิ้ง การปลูกพืชจากน้ำทิ้ง การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ และเสนอให้ทำ ECO Industry เพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

 

     4. ผศ.ดร.ชนกนันท์ สุขกำเนิด ได้นำเสนอความร่วมมือการเรียนการสอนด้านเยื่อกระดาษ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนไปทำงานที่โรงงานเยื่อกระดาษ

 

   คุณอำนวย พืชผล กรรมการผู้จัดการ  บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ (มหาชน)  ได้กล่าวขอบคุณคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้จัดโครงการ CK-Paper ขึ้น ซึ่งทำให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน ซึ่งยังต้องพึ่งพาความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อย่างไรก็ตามพิธีลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร งานวิจัย วิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมกระดาษให้ก้าวหน้า เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริการวิชาการและวิจัย/ข่าว

 

จารุณี/เรียบเรียง เผยแพร่ 


 

 
© : คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง  จ. ขอนแก่น  40002 โทรศัทพ์ 043-362145-6 โทรสาร 043-362087,043-362142