ข่าวสาร

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 9
2 เมนูแจ้งรายรับ - รายจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง 56
3 แบบฟอร์มข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 60
4 รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 (ทุนแบบมุ่งเป้า) 177
5 การพิมพ์ยอดรายการประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้าง/เงินบำนาญ/บำเหน็จรายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 284
6 (ถ่ายทอดสด 13.00 น.) พุทธวจน : ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล 162
7 ตัวอย่าง แบบแสดงภาระงานสอนฯ 286
8 แบบเสนอโครงการวิจัย สำหรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน 133
9 ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน 168
10 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานรอบ12เดือน 291
11 แบบฟอร์มรายละเอียดผลงานโครงการ Best Practice 2012 1098
12 ถ่ายทอดสดกิจกรรมเชียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นปี 2555 449
13 นายกองพัน คุ้มไข่น้ำ ได้รับคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2554 317
14 ถ่ายทอดสดกิจกรรมรับน้องมข. 414
15 ดาวน์โหลด 740
16 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 767
17 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555 [ภาควิชา] 313
18 แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง 338
19 แบบสรุปการเลือกกลุ่มภาระงาน ประจำปี 2554 260