ข่าวสาร

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 แบบฟอร์มข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 2
2 รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 (ทุนแบบมุ่งเป้า) 76
3 การพิมพ์ยอดรายการประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้าง/เงินบำนาญ/บำเหน็จรายเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 141
4 (ถ่ายทอดสด 13.00 น.) พุทธวจน : ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล 99
5 ตัวอย่าง แบบแสดงภาระงานสอนฯ 156
6 แบบเสนอโครงการวิจัย สำหรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน 74
7 ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน 107
8 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานรอบ12เดือน 170
9 แบบฟอร์มรายละเอียดผลงานโครงการ Best Practice 2012 738
10 ถ่ายทอดสดกิจกรรมเชียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นปี 2555 269
11 นายกองพัน คุ้มไข่น้ำ ได้รับคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2554 192
12 ถ่ายทอดสดกิจกรรมรับน้องมข. 289
13 ดาวน์โหลด 534
14 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 513
15 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555 [ภาควิชา] 212
16 แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง 223
17 แบบสรุปการเลือกกลุ่มภาระงาน ประจำปี 2554 159