เพื่อโครงการ Innovation Complex

ข่าวสาร โครงการ เชิญร่วมบริจาค

ขอเชิญร่วมสมทบทุนบริจาค และพัฒนาคณะภายใต้โครงการก้าวปีที่ 60 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความเป็นมาของโครงการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะครบรอบ 60 ปีแห่งการก่อตั้ง ในปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีแนวคิดในการสร้างอาคารนวัตกรรม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ทั้งของคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการศึกษาทั่วไป เพื่อให้มีสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทำกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรม และนำไปสู่การเกิดบริษัทสตาร์อัพ ต่อไป ประกอบกับจะดำเนินการจัดทำศูนย์อาหารแห่งใหม่ เป็นแบบ Co-working Space สำหรับนักศึกษา ห้องกิจกรรมของชุมนุมนักศึกษา เนื่องจากปัจจุบันโรงอาหารของคณะได้เสื่อมสภาพลง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมี การปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพ สวยงาม โดดเด่น ถูกหลักอนามัย นอกจากนี้ตัวอาคารจะออกแบบภายใต้แนวคิด NET ZERO CARBON หรือการจัดการเพื่อทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ เพื่อตอบโจทย์ของการช่วยเหลือ สังคม จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือสภาวะโลกร้อน เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และยังเป็นต้นแบบของอาคาร ที่เปรียบเสมือนตำราเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่นักศึกษา และผู้ที่สนใจศึกษาได้ วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนาคณะ
  2. เพื่อใช้รองรับภารกิจของคณะฯเพื่อใช้รองรับภารกิจของคณะฯ ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ศูนย์อาหาร ห้อง Co-working Space ห้องกิจกรรม ของชุมนุมนักศึกษา สำนักงานออฟฟิศ สำหรับฝึกการจัดตั้งบริษัทสตาร์อัพ
  3. เพื่อเป็นจุดหมายตา (Landmark) ที่โดดเด่น
  4. เพื่อเป็นนวัตกรรมต้นแบบแห่งอนาคตสะท้อนถึงแนวคิด NET ZERO CARBON ผสมผสานกับการให้ความสำคัญ กับสภาพแวดล้อม ประหยัด พลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม
  5. เพื่อใช้เป็นต้นแบบสำหรับการเรียนการสอนในด้านการจัดการอาคารประหยัดพลังงาน การใช้ประโยชน์
  1. เป็นห้อง Co-working Space ขนาดใหญ่สำหรับเป็นศูนย์รวมการพบประแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ นักศึกษา หรือผู้มาใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกที่มีความสนใจงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
  2. เป็นศูนย์อาหารกลางของคณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. เป็นห้องกิจกรรม ชุมนุมของนักศึกษาภายในคณะ
  4. เป็นห้องสำนักงานชั่วคราว เพื่อฝึกปฏิบัติการจัดตั้งบริษัทสตาร์อัพของคณะ

งบประมาณ
INNOVATION COMPLEX 60 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวนเงินประมาณ 30 ล้านบาท โดยคณะฯ จะใช้งบประมานส่วนหนึ่งของคณะ ร่วมกับการขอรับการสนับสนุนจากบุคลากร ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง เครือข่ายพันธมิตร และผู้ที่ต้องการมีส่วนร่ว มในการส่งเสริมสถาบัน และพัฒนาด้านการศึกษา แก่นักศึกษาและเยาวชนของประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ