แบบฟอร์มแจ้งความจำนงบริจาคเงินสมทบ

เพื่อโครงการ Innovation Complex

ขื่อบัญชี : เงินรายได้ มข. (คณะวิศวกรรมศาสตร์)