แบบฟอร์มแจ้งความจำนงบริจาคเงินสมทบ

เพื่อโครงการ ทุนการศึกษา นศ.วิศวะ มข.

ขื่อบัญชี : เงินรายได้ มข. (คณะวิศวกรรมศาสตร์)