1. นักศึกษายื่นความจำนง
    1.1 ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
    1.2 ผ่านความเห็นของประธานหลักสูตร

2.แนบหลักฐานเพื่อนการประกอบการเบิกจ่ายดังนี้
 2.1 เอกสารยื่นความจำนง (ตามข้อ 1)
2.2 สำเนาใบเสร็จรับเงิน
2.3 สำเนาบัตรนักศึกษา
2.4 สำเนาชื่อเรื่องที่ทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ/…
2.5 ใบสำคัญรับเงิน (อาจารย์ที่ปรึกษา)
3. ส่งเอกสาร (ตามข้อ 1 ข้อ 2 ) ที่บัณฑิตศึกษาชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นางธรธัญญา ธารเลิศ)
4. บัณฑิตศึกษษดำเนินการเบิกจ่าย
4.1 จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
4.2 คุมยอด/ตรวจสอบงบประมาณ
4.3 เสนอรองคณบดีฝ่ายวิจัย
4.4 ส่งเอกสารเบิกจ่าย
5. นักศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษารอเงินเบิกจ่าย (เงินออกจะอยู่อาจารย์ที่ปรึกษาของท่าน)