ข่าวคณบดีวิศวฯ ทำบุญตักบาตร

ในโอกาสวันสถาปนา ศึกษาศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 07.30น. ณ ลานจอดรถ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ปิติฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร นายทองปาน สุนทรารักษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และหัวหน้างาน ร่วมงานทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และเณร 51 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 51 ปี ในโอกาสนี้ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 


จากนั้น คณบดีวิศวฯ และคณะ ได้ร่วมงานวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี ร่วมพิธีสักการะพระพิฆเณศวร องค์เทพประจำคณะ ณ บริเวณหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสนี้เช่นกัน คณบดีวิศวฯ ได้มอบแจกันดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ในฐานะปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

 

 

In this article