91
91

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 ช่วงเช้า ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ ครบรอบ 10 ปี ณ ที่ทำการใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ ( ติดสถาบันขงจื้อ) กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป จากนั้น ผู้มีเกียรติ คณบดีคณะต่าง ๆ ผู้อำนวยการ รวมทั้งผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในงาน
ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เผยว่า “วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นปัจจุบันถูกจัดตั้งตามแผนยุทธศาตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาระดับนานาชาติชั้นนำในประเทศในแถบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัตินักศึกษา ไทย จีน เกาหลี ไต้หวันและประเทศอื่น ๆ ในแถบภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จะได้มีโอกาสในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์วัฒนธรรมที่หลากหลายและแตกต่างกัน รวมทั้งการศึกษาดูงานและฝึกงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ” ส่วนวิสัยทัศน์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีมาตรฐานสากลในด้านการผลิตบัณฑิตหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สามารถประยุกต์ ความรู้ความสามารถ ทักษะมาใช้ได้อย่างเหมาะสมในวิชาชีพ เป็นประโยชน์แก่สังคม และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาคเอเชีย เปิดสอน 5 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาธุรกิจสากล สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และสาขาวิชานิเทศศาสตร์
สำหรับโอกาสในการทำงาน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ จะมีโอกาสในอนาคตในด้านต่าง ๆ ทั้งการศึกษาต่อ และ ด้านการทำงาน เช่น ปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน เช่น กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูต ฝ่ายต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ อื่น ๆ หน่วยงานเอกชน เช่น องค์กรเอกชนนานาชาติเพื่อพัฒนาชนบท บริษัทระดับชาติ นอกจากนี้ มีโอกาสในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ หรือดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้

นภา  /ภาพ-ข่าว

 

 

 

In this article