141
141

เมื่อวันที่  5  มิถุนายน  2561  เวลา  13.00 น.  ณ ห้องประชุมสายสุรีย์  จุติกุล  คณะศึกษาศาสตร์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  นำทีม  8  คณาจารย์  ร่วมงานแห่งเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ  “ ชื่นชม ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ  ประจำปี  2561”   โดยมี  นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธาน  และ รศ.ดร. กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น   มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ

งานชื่นชม ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ  จัดขึ้นโดย  กองทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น    เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติประวัติ และแสดงความขอบคุณแด่   คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น  ทั้งด้านการบริหาร  การสอน  ด้านวิชาการ  งานวิจัย  บริการวิชาการแก่สังคม  ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ  ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ   ที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง  วิริยะ อุตสาหะ  โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีวัฒนธรรมขององค์กร คือ  อดทน มุ่งมั่น ขยัน ก้าวทันเทคโนโลยี ประสิทธิภาพสูง ซื่อสัตย์ เสียสละ และรับผิดชอบต่อสังคม   ซึ่งผู้บริหารและคณาจารย์ได้สร้างผลงานและนำชื่อเสียง  เกียรติประวัติสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์  และมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อันเป็นองค์กรที่รักยิ่ง

ในปี 2561 นี้   มีคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์   ขอร่วมชื่นชมยินดีกับความสำเร็จทุกท่าน   ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รางวัลด้านบริหารดีเด่น  ได้แก่

ศาสตราจารย์ ดร. อภิรัฐ   ศิริธราธิวัตร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านบริหารจัดการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารงานมหาวิยาลัย  ด้านการบริหารดีเด่น  สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีหรือเทียบเท่า  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  ชั้นมหาวชิรมงกุฎ  ประจำปี  2560

รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา   แก่นอากาศ  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ )  รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านบริหารจัดการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารงานมหาวิทยาลัย  ด้านการบริหารดีเด่น  สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีหรือเทียบเท่า  กลุ่มบัณฑิตวิทยาลัย  สถาบัน  สำนัก

รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  สะตะ   อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัญธิวัฒน์   พลดี  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณาจารย์ที่ได้รับพระราชทานรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีรายละเอียดดังนี้

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  สายสะพาย  ระดับชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ สายแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  สายสะพาย  ระดับชั้นมหาวชิรมงกุฎ

รองศาสตราจารย์  วีระ หอสกุลไท อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  สายสะพาย  ระดับชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย  ได้แก่

รองศาสตราจารย์  พนกฤษณ   คลังบุญครอง   อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

รองศาสตราจารย์  ดร.ศีขรินทร์ สุขโต  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

เลื่อนสู่ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.กอปร ศรีนาวิน       อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา ตันวาณิชกุล    อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

รองศาสตราจารย์ ดร.อาคม แก้วระวัง       อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา   เสถียรนาม    อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา    อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส  ตันเต็มทรัพย์    อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

เลื่อนสู่ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาณุพงษ์ วันจันทึก     อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สำหรับบรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยรอยยิ้มและการแสดงความชื่นชมยินดีแก่กันและกัน   กับความสำเร็จของผู้รับรางวัลทุกท่าน   ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมทุกท่านที่ได้รับรางวัล  นับเป็นเกียรติประวัติที่น่าภาคภูมิใจและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

In this article