127
127

ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมบริหารฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและอุตสาหกรรมสัมพันธ์    ร่วมจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”   เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00- 13.00 น ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

การระดมสมองเตรียมแผนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยนี้     มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันจัดทำรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำเสนอและถูกบรรจุลงในแผนปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ทีมบริหารที่ร่วมงาน  ประกอบด้วย รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และอุตสาหกรรมสัมพันธ์, ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและผลงานตีพิมพ์ , คณะทำงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยฯ , คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ , คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยฯ   และบุคลากรในฝ่ายวิจัยฯ  ทั้งสิ้น 40 คน

นภา/ ภาพ -ข่าว (ฝ่ายวิจัย)

In this article