เมื่อวันที่  14  สิงหาคม 2562  เวลา 09.30 น.  ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร  รศ.ดร.รัชพล  สินติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  พร้อม รศ.ดร. ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  ได้ให้การต้อนรับ อาจารย์สมชาย  ฉัตรรัตนา และทีมงานจาก“สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ”  หรือ ( สอวช. )  เพื่อร่วมหารือความร่วมมือในการศึกษา “โครงการ HIFI”

จากที่ สำนักงานราชกิจจานุเบกษา  ได้ประกาศ พระราชบัญญัติ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2562  มีผลทำให้  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ( สวทน.)  เปลี่ยนเป็น  “สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ”  หรือ ( สอวช. )  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  2  พฤษภาคม  2562 เป็นต้นไป

ในโอกาสนี้  คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์  ได้แนะนำ  หลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเพื่ออุตสาหกรรม ( Master of Science Program in Science for Industry) ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 มีลักษณะเป็น “วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม ( Science For Industry,  Sci-FI ) “ คือการบริหารจัดการร่วมระหว่าง สถานประกอบการ และ สถานศึกษา  เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาขาดแคลนกำลังคนในสถานประกอบการ  ระยะเวลา 2 ปี ในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกร หรือ ผู้ช่วยหัวหน้างาน โดยเน้นงานทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์  ปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือ ออกแบบ-ทดลอง-ทดสอบ วิจัยนวัตกรรมใหม่ ในเวลาเดียวกัน ศึกษาในระดับปริญญาโท “หลักสูตรวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม ( Sci-FI) ”

สำหรับเครือข่ายโครงการนี้ทั่วประเทศ ดังนี้ พื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พื้นที่ภาคอีสาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ และ มทร.ธัญญบุรี พื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

In this article