87
87

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและผลงานตีพิมพ์ รับมอบเช็คเงินทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) โครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน” จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย คุณบุญส่ง จีราระรื่นศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรของ Savan-SENO Special Economic Zone Authority ในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในประเด็นดังต่อไปนี้
  • ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้ำเสียและกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
  • ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเก็บตัวอย่างน้ำเสียและการวิเคราะห์น้ำเสีย
  • ด้านความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ด้านความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์น้ำเสียในห้องปฏิบัติการ
  • มีทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย การวิเคราะห์น้ำเสียและการควบคุมคุณภาพ
  • ด้านความรู้ความเข้าใจในการนำระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 มาใช้ในการดำเนินงานวิเคราะห์น้ำเสีย
  • มีทักษะในการจัดทำเอกสารตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
 2. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง Savan-SENO Special Economic Zone Authority กับองค์กรต่าง ๆ ของประเทศไทย อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือด้านการจัดการปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งต่างก็เป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

 

In this article