145
145

เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2561  เวลา  10.30 น. ณ  ห้องรับรองคณบดี   ศ.ดร.วิเชษฐ์  อึ้งวิเชียร จาก Florida Atlantic University ได้เข้าพบ  ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร  คณบดีและคณะผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์   เพื่อหารือเรื่อง   การทำ MOU แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ในหลักสูตรนานาชาติระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น – Florida Atlantic University )  อีกทั้งแจ้งทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย Florida International University   เพื่อให้คณะฯ  ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ต่อไป

ปัจจุบัน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ  4  หลักสูตร  ได้แก่

1. หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ LOGISTICS  ENGINEERING

2.หลักสูตร วิศวกรรมเคมี CHEMICAL   ENGINEERING

3.หลักสูตรวิศวกรรมสื่อดิจิตอล DIGITAL  MEDIA   ENGINEERING

4.หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม TELECOMMUNICATIONS   ENGINEERING

การหารือ  MOU เพื่อแลกเปลี่ยน นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ในหลักสูตรอินเตอร์  มข.- Florida Atlantic University  นั้น  เป็นเสมือนการนำเสนออีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ให้กว้างขึ้น และตอบโจทย์นักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรอินเตอร์ในเมืองไทย  แต่ได้สัมผัสนานาชาติ ณ   Florida Atlantic University

แต่อย่างไรก็ตาม  ขณะนี้เป็นเพียงการนำเสนอแนวคิด   ยังอยู่ในขั้นหารือของคณะผู้บริหาร เท่านั้น  ส่วนข่าวคืบหน้าจะติดตามนำเสนอ ต่อไป

 

 

 

In this article