75
75

เมื่อวันเสาร์ที่  7  กรกฎาคม  2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น KICE  ศ.ดร.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ นายยุทธศาสตร์  กงเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เพื่อจัดสรรโควตาให้นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์  หลักสูตรวิศวกรรมเคมี หลักสูตรวิศวกรรมสื่อดิจิทัล และหลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม

นภา / ข่าว
ธีรฉัตร / ภาพ

In this article