225
225

เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท  นันทวัน  จำกัด     และศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์  ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการ ร่วมมือกันในด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์ความรู้และการวิจัยที่เกี่ยว ข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง    จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

(MOU)  โดยมี ศาสตราจารย์อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณยูอิจิโร่ ซาคาอิ รองกรรมการผู้อำนวยการบริษัท นันทวัน จำกัด และคุณสุรเดช ตันชัชวาล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ลงนามต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติและสักขีพยานของทั้งสองฝ่าย  ซึ่งฝ่ายบริษัท นันทวัน จำกัด และศูนย์ฝึกอบรมไทยโอบายาชิ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ประกอบด้วยบุคลากรเพิ่มเติมดังนี้  คุณเฉลิมชัย ศรัณยวณิชย์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และ คุณยศาวดี เสงี่ยมวัฒนาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  สำหรับฝ่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยทีมผู้บริหารและคณาจารย์เพิ่มเติมดังนี้ รองศาสตราจารย์ชินะวัฒน์  มุกตพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รองศาสตราจารย์กานดา สายแก้ว  รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและอุตสาหกรรมสัมพันธ์  รองศาสตราจารย์ลัดดา  ตันวาณิชกุล  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นรารัตน์  เรืองชัยจตุพร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและผลงานตีพิมพ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล  ผดุงทน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจ   รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย พาวัฒนา หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ อารีมิตร   ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์  ปิยะศิลป์   หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  รองศาสตราจารย์จีรนุช  เสงี่ยมศักดิ์     หัวหน้าสาขาวิขาวิศวกรรมไฟฟ้า และอาจารย์สมศักดิ์ หอมดี หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

โดยวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้  เพื่อเพิ่มความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากรของบริษัท นันทวัน จำกัด ในด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และการบริหารจัดการองค์ความรู้   พัฒนางานด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ขอขอบคุณบริษัท นันทวัน จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการช่วยพัฒนาบัณฑิตผ่านการทำสหกิจ และการเข้ากิจกรรมต่างๆ    ที่ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ

เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เป็นอย่างยิ่ง

 

In this article