36
36

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 คณะผู้ปกครองและนักเรียน โครงการห้องเรียน English Program (EP) จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้มาเยี่ยมชมคณะฯ และมีความสนใจศึกษาดูงานด้านหลักสูตรนานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ นำโดย รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  รศ.ดร.ณัฐพงศ์ อารีมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีและประธานหลักสูตรวิศวกรรมสื่อดิจิทัล(นานาชาติ) โด ผศ.ดร.ดวงกนก ธนังธีระพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ดร.อธิป เหลืองไพโรจน์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมเคมี(นานาชาติ)  ผศ.ดร.ปณิทัศน์ สุรียธนาภาส ประธานหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติก(นานาชาติ) รศ.ดร.อาคม  แก้วระวัง ประธานหลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม(นานาชาติ) และ อ.ดร.ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม(นานาชาติ)

ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ คณะวิศวฯ ยังได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนด้วย โดยได้มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆได้แก่ บรรยากาศความเป็นนานาชาติ(International Environment)ของคณะวิศวฯ มข. โดย รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้บรรยาย แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมเคมี(นานาชาติ) โดย อ.ดร.อธิป เหลืองไพโรจน์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมเคมี(นานาชาติ)  แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติก(นานาชาติ) โดย ผศ.ดร.ปณิทัศน์ สุรียธนาภาส  แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม(นานาชาติ) โดย รศ.ดร.อาคม  แก้วระวัง ประธานหลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม(นานาชาติ) และ อ.ดร.ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม(นานาชาติ)  และ แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมสื่อดิจิทัล(นานาชาติ) โดย ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก ประธานหลักสูตรวิศวกรรมสื่อดิจิทัล(นานาชาติ) ซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเป็นอย่างมาก หลังจากการบรรยายมีผู้ปกครองสนใจสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม และมีเข้าใจและมีความสนใจในหลักสูตรนานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างมาก  นอกจากนั้นยังมีความสนใจในหลักสูตรอื่นๆของคณะฯ ด้วย ทั้งนี้ คณะฯ มีความยินดีที่จะจัดให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาเยี่ยมชมในโอกาสต่อไปอีกครั้ง

 

 

บุษราภรณ์ อินทร์ตาแสง/ข่าว
ธีรฉัตร /ภาพ

In this article