เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม EN Talks ครั้งที่ 5 เพื่อรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย รศ.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และทีมผู้บริหารของคณะ ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร และผ่านทางระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในแต่ละไตรมาส  และเพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะ นอกจากนี้ เพื่อให้บุคลากรของคณะรับทราบผลงานดำเนินงานของไตรมาสแรกที่ผ่านมา และรับทราบทิศทางในการดำเนินงานของคณะในไตรมาสต่อไป จึงได้เกิดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

กิจกรรมในครั้งนี้ นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะที่เข้าร่วมกิจกรรม EN Talks ในครั้งนี้เพิ่มมากขึ้นจากทุกครั้งที่ผ่านมา

 

In this article