เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและบรรยาย “อนาคตวิศวกรมืออาชีพ”แก่ คณะนักเรียนและอาจารย์จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง ฝ่ายมัธยม) จำนวน กว่า 150 คน จากนั้น นางสาวเต็มศิริ เชื้อเอี่ยมพันธ์ เจ้าหน้าที่จาก งานบริการการศึกษา บรรยาย “ แนวทางการสอบเข้าศึกษาใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน” หลังจากนั้นเป็นการจัดกลุ่มตามความสนใจเข้าเยี่ยมชม ห้องแล็ปสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ห้องแล็ปสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ห้องแล็ปสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และเข้าชมห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

In this article