34
34

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม  2562  คณะวิศวกรรมศาสตร์   ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากร สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดี บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ ทิศทางและนโยบายการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในอนาคต “  ณ ห้องประชาสโมสร 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น

การสัมมนานี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อระดมสมองหามาตรการ วิธีการ พัฒนาคณะ ในมิติต่าง ๆ  ครอบคลุมด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และด้านบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  โดยมีผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารคณะ  ประธานหลักสูตร คณาจารย์ทางสายวิชาการ  เจ้าของผลงานวิจัย และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง  จำนวนประมาณ 80 คน

ในการนี้  รองศาสตราจารย์ รัชพล  สันติวรากร  คณบดี ได้กล่าวเปิดงาน  และบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางและนโยบายการบริหารงาน เพื่อขับเคลื่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์”  จากนั้น รองศาสตราจารย์ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดี ได้ร่วมบรรยาย  และผู้ร่วมสัมมนาทุกท่าน   แบ่งกลุ่มระดมสมอง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป  โดยการอภิปราย แบ่ง 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1  การบริหารงานให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  กลุ่ม 2 การปรับรูปแบบการสอนแบบใหม่และสร้างความเข้มแข็งให้หลักสูตร กลุ่ม 3 การสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงและการบริการวิชาการ และกลุ่มที่ 4 การพัฒนาบุคลากรและสร้างความผูกพันให้แก่บุคลากร

ส่วนในช่วงบ่าย ทั้ง 4 กลุ่ม ได้ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และนำเสนอผลการสัมมนาแก่ผู้ร่วมงานทุกท่าน  เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และทิศทางเดียวกับมหาวิทยาลัยจนกระทั่งเวลา 15.30 น. จึงเสร็จสิ้นการสัมมนา

In this article