เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดเข้าเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในกิจกรรม EdPEx Coaching ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 จากทีมที่ปรึกษา EdPEx ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วย รศ.พญ.สุพินดา คูณมี คณะแพทยศาสตร์ ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ปรึกษารอง อ.ทพ.ศุภวิชญ์ หมอกมืด คณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ปรึกษาร่วม และ นายฤทธิ์พงษ์ รัตนพลที กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ประสานงาน เข้าร่วมให้คำปรึกษาในการจัดทำ Storyboard แผนพัฒนาคุณภาพของคณะ จำนวน 4 แผน โดยมี รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการกองฯ และหัวหน้างาน เข้าร่วมต้อนรับและรับคำปรึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ เพื่อเป็นการให้คำปรึกษาในการนำเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ( EdPEx) มาใช้ในการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อไป

 

In this article