100 0
100 0

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร กรรมการประจำคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภาฯและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2561 สัญจร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจรครั้งนี้ เป็นเวทีการประชุมเพื่อรับฟังการรายงานการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหา และเสียงสะท้อนอุปสรรคต่างๆ เพื่อหารือแนวทางแก้ไขร่วมกัน อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่างๆ ในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

In this article