เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม  2563 ที่ผ่านมา Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ได้ประกาศผลการจัดอันดับ THE World University Rankings by Subject 2021 ซึ่งเป็นการประกาศผลการจัดอันดับแยกตามสาขาวิชาด้านต่างๆ ปรากฏว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราได้ ติด 1 ใน 6 สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ติดลำดับโลก คือ สาขา Engineering & technology ติดอันดับ 4 ของไทย อันดับ   801 – 1000 ของโลก โดยสาขาต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับมีดังนี้

สาขาการศึกษา – มข. อยู่ในอันดับที่ 3 ของประเทศไทยและใน 501+ ของโลก

สาขาคลินิกพรีคลินิกและสุขภาพ – มข. อยู่ในอันดับที่ 4 ของประเทศไทยและใน 501-600 ของโลก

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ – มข. อยู่ในอันดับที่ 4 ของประเทศไทยและใน 601-800 ของโลก

สาขาสังคมศาสตร์ – มข. อยู่ในอันดับที่ 4 ของประเทศไทยและใน 601 ของโลก

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ – มข. อยู่ในอันดับที่ 6 ของประเทศไทยและใน 1001+ ของโลก

สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี – มข. เป็นอันดับที่ 4 ในประเทศไทยและใน 801-1000 ของโลก

ซึ่งในขณะนี้คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสร้างผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด Rankings ที่สูงขึ้น

In this article