เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สมาคมการค้าโลจิสติกส์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รวมถึงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ระดับประเทศและต่างประเทศ
ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เผยว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 6 ด้วยวิศวกรรมที่มีพื้นฐานการวิจัย เป็นคณะที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มาตรฐาน ความเป็นเลิศ มีบทบาทในการชี้นำ ตอบสนองความต้องการและเตือนสติของสังคม เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพสูง โดยในปัจจุบันนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบการเรียนการสอนของที่เรียกระบบสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าไปรับการฝึกฝนทักษะต่างๆ ในสายวิชาชีพที่ตนเองศึกษา เพื่อนำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงในอุตสาหกรรมหรือแวดวงของสาขาวิชาชีพที่เรียนหรือที่ตนเองสนใจและถนัด ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นแหล่งเรียนรู้ที่จะให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในทุกแขนง ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกประสบการณ์ที่ดี เพื่อหล่อหลอมให้ว่าที่วิศวกร ซึ่งเป็นผลผลิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพสูง ทั้งด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนแนวความคิดดังกล่าว เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ จึงได้จัดตั้ง หน่วยอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ขึ้นมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยมีพันธกิจ คือ 1. สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ทั้งใน และต่างประเทศ 2. นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม สู่เชิงพาณิชย์ 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 4. ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความก้าวหน้าทางวิชาการทางด้านวิศวกรรมให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับสังคมและประเทศชาติ ซึ่งในในปี 2558 -2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ช.ทวีดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามสแกนดิเนเวียน คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิสิเนส จำกัด และบริษัท เดือนสวรรค์(ประเทศไทย) จำกัด ฯลฯ
และในครั้งนี้ได้การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสมาคมการค้าโลจิสติกส์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่ง ในการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของว่าที่วิศวกรมืออาชีพในอนาคตและบุคลากรทางด้านการขนส่ง เพื่อแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมการขนส่งและ โลจิสติกส์ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

จารุณี/ข่าว
ธีรฉัตร/ภาพ

In this article