การจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย สถาบัน SCImago Institutions Ranking (SIR) ในปี 2021 นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับ SCImago Institutions Ranking (SIR) ให้เป็นลำดับที่ 2 ของประเทศสาขา Engineering

SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็น การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับรวมสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล Scopus

โดยในสาขา Engineering มีการจัดลำดับตามผลงาน 15 อันดับแรกดังนี้

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 5. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 6. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 7. มหาวิทยาลัยพะเยา
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 11. มหาวิทยาลัยมหิดล
 12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 14. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
 15. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=THA&ranking=Overall&area=2200

และ https://www.thaitopu.com/sir/

In this article