เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงาน
Air Rail & Logistics Expo 2023 จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)

งานในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2566 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
Air Rail & Logistic Expo 2023 โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ในภาคตะวันออกเฉียเหนือ เพื่อแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน ในอุตสาหกรรมการบิน ระบบราง และระบบโลจิสติกส์ ของเมืองขอนแก่นและจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมโยงกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion:GMs) ได้แก่ประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ โดยเฉพาะเมืองหลักตามเส้นทาง EWEC(East-West Economic Corridor)
และเมืองตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor:NSEC)
ซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางตามเส้นทางดังกล่าว และยังเป็นไปตามนโยบาย KHONKAEN MICE CITY

ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำผลงานจากคณาจารย์ในคณะฯร่วมจัดแสดงในงาน ได้แก่
หลักสูตรระบบราง งานกลุ่มวิจัย“Fixed-Wing Aircraft Multidisciplinary Design Optimization (FAMDO)”
โครงการทางพิเศษเพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์อุตสาหกรรม อากาศยานไร้คนขับ และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

 

ข่าว หทัยภัทร ไชยนาพันธ์
ภาพ นันทวรรณ ชาญวิชา / หทัยภัทร ไชยนาพันธ์

In this article