122
122

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ยินดีต้อนรับ  ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี นายกสภาฯและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสประชุมสภาฯ  ครั้งที่ 8/2561 สัญจร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มาตรา 23 มีอำนาจ หน้าที่ ควบคุม ดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดทิศทาง เป้าหมายของมหาวิทยาลัย วางนโยบาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย หรือการมอบหมายอำนาจ  ฯ ในบางกรณี  และมาตรา 8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยคำนึงถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ทุกคนมีความเสมอภาค มีเสรีภาพและเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม มีมาตรฐานและคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  อันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  โปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี พ.ศ.2561 (ฉบับปรับปรุง) ประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง  โดยปกติทั่วไปจะจัดประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน  อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  แต่จะจัดการประชุมสัญจรนอกสถานที่เป็นครั้งคราว  อาทิ  วันพุธที่ 7 มีนาคม จัดประชุมสภาฯสัญจร ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  วันพุธที่ 16 พฤษภาคม จัดประชุมสภาฯ สัญจร ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพุธที่ 6 มิถุนายน จัดประชุมสภาฯ สัญจร ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และจัดการประชุมครั้งล่าสุด  ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม จัดประชุมสภาฯสัญจร  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดปัจจุบัน โดยการนำของ ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดร.เตช  บุนนาค  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอีก 13 ท่าน  ประกอบด้วย นายคุรุจิต นาครทรรพ นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์  นายสุนทร อรุณานนท์ชัย  นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล นายปราโมทย์ วิทยาสุข หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล  นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์ ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง  รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ศ.เกียรติคุณ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์  ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และนายสุรพล  เพชรวรา  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 5 ท่าน ประกอบด้วย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  นายอำนาจ พรหมสูตร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นายสมศักดิ์  แต้วิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ประเภทผู้แทนผู้บริหาร 4 ท่าน ประกอบด้วย รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ 3 ท่าน ประกอบด้วย รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร ศ.นพ.บวรศิลป์  เชาวน์ชื่น และรศ.ดร.เจนจิรา  เรืองชยจตุพร

กรรมการสภาจากการเลือกตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่คณาจารย์ ได้แก่ นายบุญญฤทธิ์   สมบัติหลาย

โดยมี ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร และตำแหน่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีนางสุภารัตน์ มูลศรี เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดปัจจุบัน มีวาระการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่  19 กันยายน  2559  ถึงวันที่ 18 กันยายน  2562

In this article