เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการพลิกธุรกิจ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0 เขตพื้นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พื้นที่การดำเนินการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมให้เกิดความต้องการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต และพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการให้มีทักษะที่จำเป็นในอุตสาหกรรม 4.0 ให้เกิดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อรองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยมีนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวิชญ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้สถานประกอบการ Success Case ท่ามกลางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน ทั้งนี้ ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหัวหน้าโครงการครั้งนี้ ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดโครงการและบรรยายพิเศษหัวข้อ เรื่อง เทคโนโลยีสาหรับอุตสาหกรรม 4.0
โครงการฯ นี้ ช่วยเพิ่มผลิตภาพกระบวนการผลิตผู้ประกอบการ SMEs โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ผ่านการกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมให้เกิดความต้องการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และปรับปรุงกระบวนการผลิต สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในการวิเคราะห์ ค้นหาความต้องการ และจัดทำ Feasibility Study สำหรับต่อยอดไปสู่แหล่งเงินทุนสนับสนุนการลงทุนในอนาคต โดยมีสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการให้คำปรึกษาเชิงลึกทางด้านเทคนิคและการเงิน จำนวน 67 กิจการ และมีสถานประกอบการ Success Case ที่มีความมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้เพิ่มผลิตภาพกระบวนการผลิต จำนวน 5 กิจการ ทั้งนี้ ผลการประเมินโครงการคาดว่าจะเกิดการลงทุนในการนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้กว่า 130 ล้านบาท และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมมากกว่า 200 ล้านบาท

In this article