เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดี ผศ.ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐสมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ผศ.ดร.ลัดดา ตันวาณิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผศ.ดร.ยุวรัตน์ เงินเย็น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และผศ.ดร.ธเนศ เสถียรนาม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรและลดอุบัติเหตุในจังหวัดขอนแก่น กับ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมี พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ลงนาม โดยมี พล.ต.ต.รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางบุคลากรของคณะฯ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ตัวแทนจากเทศบาลขอนแก่น เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และนักศึกษา บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านวิศวกรรม (3) สนับสนุนด้านการจัดทำฐานข้อมูล และประเมินผลการปฏิบัติตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินงานร่วมกัน และ (4) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เพื่อเผยแพร่พันธกิจตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนผลงานอันเกิดจากการศึกษาวิจัย และการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน

ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร กล่าวว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของความร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ในด้านการพัฒนาระบบงานจราจร การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในงานจราจร เช่น การพัฒนาระบบตรวจจับฝ่าฝืนไฟสัญญาณจราจร (image processing) การควบคุมไฟสัญญาณจราจรตามปริมาณการจราจร การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาการจราจรและการเกิดอุบัติเหตุ การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่จราจรรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจราจรและลดอุบัติเหตุในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มึความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้”

พ.ต.อ.ดร.อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ทางผู้บังคับบัญชาได้ให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทั้ง 25 แห่งของจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมในพิธี เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน โดยการลงนามระหว่างกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ในครั้งนี้ ยังเป็นต้นแบบให้สถานีตำรวจภูธรในจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆ ได้พิจารณาทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในลักษณะเดียวกันนี้กับสถาบันการศึกษาภายในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นต้น” นอกจากนี้ ศ.ดร.อภิรัฐ และพ.ต.อ.ดร.อนุสรณ์ ยังได้หารือถึงการเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร มาอบรมหลักสูตรด้านวินัยจราจรให้กับนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์อีกด้วย

ข่าว : ผศ.ดร.ยุวรัตน์

ภาพ : ธีรฉัตร

In this article