เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 Associate Professor Behzad Shahmoradi ได้เข้าพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับการต้อนรับจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. คมกฤช  ปิติฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนฯ

โดย Associate Professor Behzad Shahmoradi  เป็นอาจารย์ประจำที่ Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Health, Kurdistan University of Medical Sciences ประเทศ อิหร่าน ได้รับทุน “ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (International Visiting Scholar)” จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ Associate Professor Behzad Shahmoradi มีความเชี่ยวชาญด้านตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง และมีผลงานที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล SCOPUS สูงถึง 68 ผลงาน มาทำวิจัยที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมาทำวิจัยบ้างส่วนในหัวข้อวิจัย Synthesis, characterization of ZnO-based nanomaterials, and their toxicity assessment ภายใต้การดูแล ของ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติโรจน์ หวันตาหลา เป็นเวลา 1 เดือน

In this article