เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สป.อว.  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนน ให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562 จำนวน 4 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติซึ่ งมีหน่วยงานระดับคณะวิชา/สถาบันให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 30 สถาบัน 87 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวน 25 หน่วยงาน  โดยคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx  ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 และ พิจารณามีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนน จำนวน 4 หน่วยงาน ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ดังต่อไปนี้ 1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4.คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณและชื่นชมในการทำงานที่ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือร่วมใจกัน เดินเครื่องอย่างเต็มที่ ในการตอบโจทย์ตัวชี้วัดกว่า  276  ตัวชี้วัด  ที่ครอบคลุมในทุกมิติของการปฏิบัติงาน  จนทำให้คณะฯ ของเราการันตีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx200

In this article