เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ศ.ดร.อภิรัฐ   ศิริธราธิวัตร   คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับ ศ.ดร.วัลลภ  สุระกำพลธร  ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST)  พร้อมคณะ ในโอกาสบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์การดำเนินงานวิจัยของสำนักงานสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
     ศ.ดร.อภิรัฐ   ศิริธราธิวัตร   คณบดี กล่าวว่า   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจากสำนักงานสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง หรือ THAIST ให้เข้าร่วมวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือผลงานวิจัยใหม่ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา เพื่อพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต  โดย THAIST ได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมด้านการออกแบบ โดยใช้คอมพิวเตอร์ชั้นสูง ซึ่ง THAIST สนับสนุนประมาณ จำนวน 1 ล้าน ทั้งนี้เพื่อเชิญในส่วนนักวิชาการ นักวิจัย และภาคอุตสาหกรรมทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มอบหมายให้ ศ.ดร.สุจินต์ บุรีรัตน์ และ อ.ดร.ณัญธิวัฒน์ พลดี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2558 นี้
จารุณี/ข่าว
ธีรฉัตร/ภาพ
In this article