233
233

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ลัดดา ตันวาณิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร อ.อธิป เหลืองไพโรจน์ อ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผศ. ดร. อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร ผศ.ดร.พรนภา เกษมศิริ อ.ดร.ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส  ได้ให้การต้องรับคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ในหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ ที่ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนในปัจจุบัน นอกจากนี้อาจารย์ทั้ง 5 ท่าน ยังได้มีการแนะแนวหลักสูตรใหม่ของคณะฯ คือ หลักสูตรนานาชาติ ที่จะกำลังเปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2560 ประกอบไปด้วย 4 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรวิศวกรรมเคมี  หลักสูตรวิศวกรรมสื่อดิจิทัล และหลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม โดยได้เน้นให้มีความหลากหลายของสาขาวิชา ในการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ จะเป็นการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสาร เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนที่มาดูงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

ข่าว/ภาพ    ธีรฉัตร

In this article
X