เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562  ผู้บริหารคณะฯ นำโดย รองศาสตราจารย์จีรนุช  เสงี่ยมศักดิ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก National University of Laos สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประกอบด้วยMr. Panya Simonkhoun, Dr. Keonakhone KHOUNVILAY, Mr. Pheang Bouamanisone และ Prof. Hong Lae Chang (WFK advisor) ซึ่งเดินทางมาเพื่อนิเทศนักศึกษาที่เดินทางฝึกงานและทำวิจัย ณ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เป็นระยะเวลา 2 เดือน  ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 25 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ คณะอาคันตุกะยังได้ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันระหว่าง 3 สถาบัน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย National University of Laos สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และ World Friend Korea สาธารณรัฐเกาหลี

In this article