เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล  สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณสุทธิ์สมร  แสงสุรศักดิ์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอดี ไดรฟ์ จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท ไอดี ไดรฟ์ จำกัด ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ขวัญตรี  แสงประชาธนารักษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมสำหรับการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง คุณวรรณี  เนตรสิงหนาท ผู้อำนวยการ บริษัท ไอดี ไดรฟ์ จำกัด และผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่การบริการวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันกระแสโลกได้เปลี่ยนเข้าสู่ยุคโลกใหม่แบบ Knowledge-Based เข้าสู่ยุค Digital Economy “อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน (Drone) เพื่อการเกษตร” จึงถูกนำมาใช้ในภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ประหยัดเวลา แรงงาน โดยสามารถพ่นยาพ่นปุ๋ย และควบคุมคุณภาพการผลิตได้อย่างแม่นยำ ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อรูปแบบ การทำธุรกิจเชิงพาณิชย์มากขึ้น ดังนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท ไอดี ไดรฟ์ จำกัด จึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมมือกันพัฒนาบริหารจัดการในการให้ความรู้ ร่วมกันจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร “อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน (Drone) เพื่อการเกษตร” และจัดทำโครงการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของเกษตรกร และเกิดการพัฒนาบริหารจัดการด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องต่อไป

งานวิจัย

In this article