เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานสภานโยบายอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวท.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “การอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม Higher Education for Industry (Hi-FI)” ขึ้น ณ ห้องประชาสโมสร 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวถึงที่มาของโครงการ Hi-Fi
รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดี เปิดเผยว่า การอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม หรือ Higher Education for Industry เรียกสั้นๆว่า คือ Hi-FI เป็นโครงการที่รับผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อไปทำงานในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 2 ปี ในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกร/ผู้ช่วยหัวหน้างาน/ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก กับสถานประกอบการที่มีความต้องการพัฒนาเทคโนโลยี ปรับปรุงกระบวนการผลิต หรืออกแบบ ทดสอบ ทดลอง วิจัยนวัตกรรมใหม่ และในเวลาเดียวกัน จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทหลักสูตรการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมควบคู่ไปด้วย นอกเวลาทำงานมีการบริหารจัดการและมีผลลัพธ์ที่คาดหวังร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการจะได้นำนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท เข้าไปทำการพัฒนาและวิจัยในบริษัทที่ร่วมโครงการ ตลอดระยะเวลาของหลักสูตรหรืออย่างน้อย 24 เดือน เพื่อพัฒนาหน่วยวิจัยนวัตกรรมภายในบริษัท และเพื่อให้บริษัทสามารถทำการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีได้เองอย่างยั่งยืน

 

 

นางสาวจารุณี นวลบุญมา/ข่าว

In this article