เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร  คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมโดย รศ. ดร.พรนภา  เกษมศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและทีมนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้ให้การต้อนรับ พันเอก รณภพ จันทรนิยม รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก พร้อมคณะ ในการรายงานติดตามประเมินผลงานโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้เข้าติดตามและประเมินผลโครงการ “แผ่นคอมพอสิทปะซ่อมชนิดใหม่โดยการเชื่อมด้วยตนเองสำหรับพื้นผิวที่มีรอยแตกของยานพาหนะทางการทหาร”

In this article