ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องการสนับสนุนให้นักศึกษาของคณะฯ ทุกระดับ ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการให้ก้าวสู่ความเป็นสากลต่อไป จึงได้จัดสรรทุนสนับสนุนการแกลเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีกับสถาบันต่างประเทศ และทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับสถาบันต่างประเทศ สำหรับระดับปริญญาตรีสนับสนุนสูงสุดถึง 15,000 บาท ในระดับปริญญาโทและเอกสนับสนุนสูงสุดถึง 40,000 บาท

การรับสมัครและการสนับสนุนจากคณะฯ

หัวข้อ

ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติเบื้องต้น
 • มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 70 หน่วยกิต
 • GPA 2.5 ขึ้นไป
 • มีหนังสือตอบรับให้ไปเข้าร่วมกิจกรรมกับ
  สถาบันต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นแบบไป
  สถานที่จริง(On-site) แบบเสมือนจริง
  (Virtual) หรือแบบผสมผสาน ก็ได้ และ
  เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์หรือเทียบเท่า
 • กิจกรรมที่เข้าร่วมกับสถาบันต่างประเทศ
  ได้แก่ ลงทะเบียนเรียนกับสถาบัน
  ต่างประเทศ/ ฝึกอบรมด้านวิชาการ/
  วิชาชีพ/ สหกิจศึกษา ฯลฯ
 • เป็นนักศึกษาระดับ ป.โท หรือ ป.เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์และลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
 • มีหนังสือตอบรับจาก Host Professor หรือ Mentor ให้ไปเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ โดยจะไปแบบสถานที่จริง (On-site), แบบเสมือนจริง (Virtual) หรือแบบผสมผสาน ก็ได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันหรือเทียบเท่า
 • กิจกรรมที่เข้าร่วมกับสถาบันต่างประเทศ ได้แก่ การทำวิจัย การลงทะเบียนเรียนกับสถาบันต่างประเทศ การฝึกอบรมด้านวิชาการ/วิชาชีพ เป็นต้น
การสนับสนุนจากคณะฯ
 • แบบ On-site (ไปสถานที่จริง) วงเงินไม่เกิน
  15,000 บาท

 

 

 

 • แบบเสมือนจริง (Virtual) สนับสนุนเป็น
  ค่าลงทะเบียนกับสถาบันต่างประเทศ วงเงิน
  ไม่เกิน 15,000 บาท
 • แบบผสมผสาน (On-site+Virtual) วงเงินไม่
  เกิน 15,000 บาท
 • แบบ On-site (ไปสถานที่จริง)
  • เขตประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนามแบบเหมาจ่ายไม่เกินทุนละ 30,000 บาท
  • เขตประเทศอื่นๆ (นอกเหนือจาก ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) เหมาจ่ายไม่เกินทุนละ 40,000 บาท
 • แบบเสมือนจริง (Virtual)
  • เขตประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนามแบบเหมาจ่ายไม่เกินทุนละ 30,000 บาท
  • เขตประเทศอื่นๆ (นอกเหนือจาก ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) เหมาจ่ายไม่เกินทุนละ 40,000 บาท
 • แบบผสมผสาน (On-site+Virtual)
  • เขตประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนามแบบเหมาจ่ายไม่เกินทุนละ 30,000 บาท
  • เขตประเทศอื่นๆ (นอกเหนือจาก ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) เหมาจ่ายไม่เกินทุนละ 40,000 บาท

 

รับสมัครนักศึกษา(ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565) ตั้งแต่วันที่ 15 กย. – 31 ต.ค. 64 นี้
นักศึกษาที่สนใจโปรดศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัคร หรือ สอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรภายใน 50215 หรืออีเมล enforeign@kku.ac.th

Downloadรายละเอียดและเอกสารการสมัครได้ที่นี่ https://kku.world/y7p4k

 

In this article