นายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงงาน 6 ขอนแก่น ได้ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาม “โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs ผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SMEs 4.0 โดยมีสถานประกอบกิจการในภาคอีสาน จำนวน 6 แห่งเข้าร่วมโครงการ
ผศ.ดร.คมกฤช ปิติฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหัวหน้าโครงการฯ นำทีมที่ปรึกษาเข้าให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก เพื่อให้มีผลิตภาพแรงงานที่สูงขึ้น และลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการ ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถของพนักงานตามแนวทาง STEM Workforce ให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาการทำงานในหน้างานจริงให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ (Multi Skills) ในการดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้ใช้ระยะเวลาเพียง 6 เดือน สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการได้ เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานได้เฉลี่ยประมาณ 44.36% และลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการได้เฉลี่ยประมาณ 57.63% ซึ่งมูลค่าของผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการของสถานประกอบกิจการทั้ง 6 แห่ง ในรูปแบบของการประมาณการณ์รวมทั้งสิ้น ประมาณ 9,177,575 บาทต่อปี หากสถานประกอบกิจการนั้นยังคงดำเนินการตามกิจกรรมที่ได้รับคำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
นายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงงาน 6 ขอนแก่น ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรมให้ความรู้ที่หลากหลายแก่แรงงาน/ลูกจ้าง และเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะอยู่ตลอด ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 0-4346-8234 เว็บไซต์http://www.dsd.go.th/khonkaen หรือสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดได้ทุกแห่ง

นารีวรรณ อภิโชติธนกุล/ข่าว
จารุณี นวลบุญมา/รายงาน

In this article