เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์รัชพล  สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์คมกฤช ปิติฤกษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง  ได้นำนักศึกษาของคณะจำนวน 18 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการต่างประเทศและฝ่ายการศึกษา เดินทางไปยัง Southwest Jiaotong University ณ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในการเดินทางครั้งนี้เพื่อไปส่งนักศึกษาทั้ง 18 คนเข้าร่วมศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง (Bachelor of Engineering (High-Speed Rail Engineering) เป็นระยะเวลา 1 ปี ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Southwest Jiaotong University

หลักสูตรวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูงนี้ เป็นหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาปัจจุบัน ที่ศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ใช้เวลาศึกษาทั้งสิ้น 4.5 ปี จะได้รับปริญญาหลักสูตรปัจจุบันที่ศึกษา และจะได้รับปริญญา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูงเพิ่ม อีก 1 ปริญญา และในปีนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมทั้ง 18 คน เป็นนักศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมโลจิสติกส์ (นานาชาติ)

ในการเยือน นครเฉิงตูในครั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เพื่อเข้าพบ นางสาวณัฐฐ์สิริ นิ่มยี่สุ่น รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เพื่อเยี่ยมคารวะและแนะนำนักศึกษาทั้ง 18 คน ในการนี้รองกงสุลใหญ่ ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตในนครเฉิงตู ซึ่งได้มอบหมายให้นายวรันณ์ธร คชทโรภาส  กงสุลประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เป็นผู้ดูแลนักศึกษาทั้ง 18 คนอีกด้วย

นอกจากนั้นนักศึกษาทั้ง 18 คน ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของนครเฉิงตู คือ เมืองโบราณ Luodai Ancient Town และ ถนนคนเดิน Kuanzhai Alley อีกด้วย ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมเดินทางทุกคน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Southwest Jiaotong  University มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรม และรวมถึงการนำความเจริญสู่ชุมชน เกิดการกระจายรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่จึงต้องพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้มีคุณภาพและศักยภาพพร้อมรองรับในตลาดแรงงานในอนาคต ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลไทย

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวว่า Southwest Jiaotong University เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง โดยได้มีการแลกเปลี่ยน การเยี่ยมเยือน การประชุมหารือในการจัดทำหลักสูตรร่วมกัน ตลอดจนได้รับสนับสนุนจากกงสุลใหญ่ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในด้านวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง ในยุคดิจิทัล ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตในตลาดแรงงานยุคแห่งการแข่งขัน มีโอกาสได้งานทำสูงในตลาดแรงงาน กอปรกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม Future Global Citizens

———————————————————————————————————————–

บุษราภรณ์ อินทร์ตาแสง/เต็มสิริ เชื้อเอี่ยมพันธ์ : ข่าว

เนตรดาว จำเริญดารารัศมี/อรวรรณ ชินทะนาม/ทิพากร ชัยสงค์ : ภาพประกอบ

In this article