ด้วยหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากกองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง “โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” เพื่อสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศให้มาร่วมปฏิบัติงานกับส่วนงาน โดยมีกิจกรรม เช่น การสอน/ร่วมสอน การเพิ่มสมรรถนะหรือคุณภาพของหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัย ผลงานตีพิมพ์ ฯลฯ ในรูปแบบออนไซต์ แบบออนไลน์ หรือ ทั้ง 2 แบบรวมกัน โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน

โดยผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาจากมหาวิทยาลัย สถาบันองค์กรต่างประเทศ ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ หรือสถาบันที่อยู่ในการจัดอันดับโลก 1 ใน 200  (World Ranking) หรือเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงด้านการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดได้ที่ https://khonkaenuniversity-my.sharepoint.com/personal/sakhkh_kku_ac_th/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsakhkh%5Fkku%5Fac%5Fth%2FDocuments%2FFor%20Shared%2FHigh%20Competency%20Foreign%20Staff%20Employment%2FHigh%20Competency%20Foreign%20Staff%20Employment%202022

หรือสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่คุณเสาวนีย์ นามทะจันทร์  กองการต่างประเทศ มข โทร(ภายใน ) 44567 หรืออีเมล saowana@kku.ac.th

ผู้สนใจจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ โปรดส่งเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดังกำหนดเวลาต่อไปนี้

งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3
15 ธันวาคม 2564 15 มีนาคม 2565 15 มิถุนายน 2565

 

In this article