[[ประชาสัมพันธ์]] กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม เป็นทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน หรือบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีกรอบนโยบาย ดังนี้
1. Education Technology (EdTech)
2. Health Technology (HealthTech)
3. Finance Technology (FinTech)
4. Agriculture Technology (AgriTech)
5. Government Technology (GovTech)
6. Manpower Technology (ManTech)
7. Digital Technology & Digital Infrastructure Agenda (AgendaTech)

ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kku.world/reumj

สามารถยื่นเอกสาร ทางอีเมล apply.defundaonde.go.th โดยระบุชื่อเรื่อง [ยื่นข้อเสนอโครงการ]

หมดเขตส่งข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. (ถือวันและเวลาที่ได้รับอีเมลในระบบอีเมลเป็นสำคัญ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางอีเมล apply.defundaonde.go.th โดยระบุชื่อเรื่อง [สอบถามรายละเอียดการขอทุน]

In this article