ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การเขียนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเครื่องมือแพทย์”

จัดโดย ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 5311 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดกำหนดการและลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ได้ที่
https://forms.gle/3DQBGjpKcFFoY9Pp6  ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณชัญญานุช ดีรักษา ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ โทร.67057 มือถือ 084-5162659

In this article