[[ประชาสัมพันธ์]] ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ดำเนินการให้รางวัลการวิจัยแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และวงวิชาการในสาขาวิชาการต่าง ๆ โดยได้แบ่งการให้รางวัล ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1) รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
2) รางวัลผลงานวิจัย
3) รางวัลวิทยานิพนธ์
4) รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานฯ ได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2283 และเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯได้ที่เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/ พร้อมแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ PDF ในระบบให้ครบถ้วน ระหว่างวันที่ 7 – 31 พฤษภาคม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โทรศัพท์ 02-5791370 – 9 ต่อ 506 – 509 ในวัน และเวลาราชการ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ rekm@nrct.go.th

In this article