[[ประชาสัมพันธ์]] บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ปี 2563 แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ (รอบเพิ่มเติม)

ด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)  ประกาศรับเอกสารข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ (รอบเพิ่มเติม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ

ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2287 และสามารถยื่นข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ในระบบ NRMS ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤษภาคม 2563

 

 

In this article