[[ประชาสัมพันธ์]] บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย Flagship ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย Flagship ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 จำนวน 2 แผนงาน ได้แก่
1) แผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ใน ศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
2) แผนงาน Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=3295 ลงทะเบียนและยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 กรกฎาคม 2563 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ บพค. โทรศัพท์ 0 2470 7961-3 หรือ อีเมล pmu.b@nxpo.or.th

In this article