📢📢📢 [ประชาสัมพันธ์] สวก. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้กำหนดกรอบงานวิจัยที่จะเปิดรับ จำนวน 2 แผนงานวิจัย ประกอบด้วย
1. แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564
2. แผนงานเกษตรสมัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

ท่านที่สนใจอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=4306

สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้งานวิจัย ได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 สิงหาคม 2563

In this article